TOP termékek

entikvarium.hu e-könyv letöltő oldal - ezen az oldalon e-könyveket tud letölteni - tökéletes e-könyvek e-könyvolvasóra

Ponciánus császár históriája

Ponciánus császár históriája
Ponciánus császár históriája
Részlet:
AZ KEGYES OLVASÓNAK KÖSZENETET MOND
AZ KÖNYVNYOMTATÓ
Bizony az, hogy egyéb dolgaink volnának, melyekben kellene foglalatosoknak lönnünk; melyekből nagyobb haszon is közvetköznék az emberi társaság közett, kiváltképpen lelki dolgokban, hogynem mint ez Poncius császár históriájából. De miért hogy az jó Isten megengedte, hogy akadály essék az fődolgokban előnkbe, nincs mit tönnünk: mert egyebet nem mondhatunk, hanem hogy az mi hálaadatlanságunkkal ugyan jól megérdemlettük. De bízzunk azért az Istenhöz, az mi kegyelmes atyánkhoz, hogy az ő igaz haragjában és ítíletiben az ő irgalmasságáról megemlékezik; ámen.
De noha ez az munka, az Poncius császár históriájának kinyomtatása, sok embernek nem fog tetszeni: azért ugyan nem ok nélkül adtuk ki. Mert valakik ezeket ez dolgokat igazán meg akarják mértékleni: nyilván jeles– és fő tanoságok ez világi életre, igaz ítéletre és jeles erkölcsekre valók vagynak benne foglalva.
Előszer: Ponciánus példájába látunk szép és jeles jószágokat; látunk azmellett elég gyarló és hitván dolgokat is. Szép jószág ez, hogy nemcsak ő maga uralkodik, hanem arról is visel gondot, hogy utána is legyen, ki bölcsen tudjon gondot viselni az birodalomra. Mert látja és eszébe veszi, hogy szép és nemes tudományok nélkül semmik az fejedelmek, és írástudás nélkül igen gyarló dolog az ő birodalmok. Ennekokáért nem kímíli az ő édes fiát, hanem bölcs mesterek tanítása alá adta. Mert az paraszt birodalom olyan, mint az háromkeréki szekér, avagy mint az sótalan étek, mellyel az ember igen hamar megcsemerledik.
Hitván dolog pedig ez Ponciánus császárban, hogy oly igen állhatatlan, és az ítéletben olyan igen hajlandozó mint az tekenőbeli víz. Mert előszer szereti és böcsüli az ő előbbeli jámbor feleségét és annak testamentomát dícsíri, és enged annak; hogy meghal, igen bánkódik rajta, és erősen gyászolja azt. Mást vévén, mindjárt az elsőről elfeleközik, és testamentomát hátrahagyja. Úgy kötelezi pedig magát az új menyecskéhöz, hogy az ugyan féket vet fejébe és zabolát szájába, és tétova hajtogatja, mint egy barmot, hitván, hamis és éktelen dolgokra. Rút és szidalmas dolog ez egy férfiúnak, kiváltképpen fejedelemnek, ki asszonyi állatnak, avagy hízelkedő, hamis tanácsinak olyanképpen rabbá adja magát. Tekéletes– és eszesnek kell az férfiúnak, kiváltképpen az fejedelmeknek lönni.
Annakutána az császár fiába, Diocleciánusba látjuk, mely igen hasznos dolog legyen, mikoron az szülők nemcsak arra ügyeköznek, hogy mind igazsággal, mind hamissággal sok marhát keressenek, és azt hagyhassák az ő fiaiknak: hanem mikoron őket felneveltetik oskolákban, avagy bölcs embereknél nemes tudományokban és jó erkölcsekben. Nemde nagy haszon-é ez, hogy az jó nevelésből olyan állhatatos szüvet vött, hogy az ő mostohaanyjának, az fertelmes asszonyi állatnak semmi esztekélésének nem enged? Mely igen szép választ tészen néki az cédulában, melyet írt elejbe. Ez mostani iffiak, miért hogy otrombául, minden nemes tudományok nélkül felnevelték őket, tudom ugyan, hogy megnevetik és szidják ezt ez Diocleciánust, mondván:
– Bolond esze: még az lónál alábbvaló, mert az jó ló nem veti meg az zabot, melyet pallólnak elejbe.
De jaj őnékik! Mert bolondok és oly állhatatlanok, mint az víz. Mint Jakab pátriárka, megfeddi és megátkozza az ő első fiát, mely olyan undok vétekben találtatott vala. “Lám, olyan voltál (úgy mondá néki), mint az víz, azaz voltál minden isteni félelem nélkül, nyaktőre mentél az undokságos bűnre.” Ezokáért megátkozván őtet, kirekeszté őtet, és megfosztá őtet mind a királyméltóságtól, mind a papságtól. Honnét vagyon mostan is, hogy az úrfiakban és az gazdagoknak fiaiban nem találtatnak nyomosok, hanem rútul elvesznek?
Nemde nem innét vagyon-é, hogy őket testi szabadságba, mind az ő kévánságok szerint, felnevelik minden oktatás és tanítás nélkül. A gonosz nevelésben szokást vesznek magoknak, mely annakutána természetté válik bennek. Ezt az gonosz természetet el nem hagyhatják annakutána soha. És ekképpen vesznek el, ki bujaságban, ki francúban, ki köszvényben, ki kólikában, ki részegségben etc. Példa legyen ezokáért Diocleciánus minden iffiaknak, sőt főképpen az szüléknek.
Harmadszor, az császár feleségében látjuk, mely igen veszedelmes dolog legyen, és mely igen ártalmas az tisztességnek és birodalomnak kévánsága. Mert látja az császárné, hogy az császári birodalom törvény szerint néz Diocleciánusra; de mindazonáltal arra ügyeközik, hogy az ártatlant megölje. Nem gondolván sem Istennel, sem emberekkel. Mint bolondítja ez undok bűn az gonosz asszonyi állatot! Mert ezt gondolja:
– Ím kivesztem az örökest, Diocleciánust az útból, hogy ne bírhasson; ekképpen száll az császári birodalom az én fiaimra.
Maga meddő és egy gyermeke sincs; sem tudja, ha leszen-é valaha gyermeke, avagy nem.
Ezmellett, látod-é, mely igen bolonddá teszi az császárnét ez undokságos kévánság: mert éktelen beszédeket szól a nemes iffiúnak, ölelgeti, megmutatja néki gömbeleg csöcseit és szép hölgyes testét: maga egy tisztességes jámbor asszonyhoz nem illenék, ki az ő testét örök kötéllel csak az ő urának és férjének kötette. Undok monstrum volt ezokáért ez az császárné.
Utólszor, ebből az históriából látjuk, hogy Salomon igazat mondott az asszonyi állatoknak álnoksága és gonoszsága felől: hogy jobb az embernek lakni viperakégyókkal és skorpiókkal egy házban, hogynem mint egy versenyes asszonyi állattal. Hol láthatna az ember nagyobb álnokságot, mint ebbe, az császár feleségébe? Mint horcolja az császárt alá fel az ő álnok beszédivel! Boldog ezokáért, kit az Isten megoltalmaz azféle monstromtól.
Az jámbora pedig Istennek ajándéka, mint Salomon mondja.

Hogyan kapom meg az e-könyvet? i Csak tegye a kosárba a terméket (klikkeljen a kosár gombra) és utána menjen végig a regisztrációs folyamaton. (ezt csak egyszer kell megtennie) Miután bankkártyával kifizette a terméket, lépjen be a fiókjába a jobb felső sarokban található bábu ikonnál. Miután a belépés megvolt a megrendelések menüpontban megtalálja a megvásárolt tartalmat/tartalmakat. Klikkeljen rá és azonnal elkezdődik az e-könyv letöltése. Alapértelmezett "letöltés" mappába tölti le a számítógépén. Ezután másolja be az e-könyvolvasójába a letöltött e-könyv fájlt. (Kindle készülékeken a documents mappába kell bemásolni)

Működik az e-könyv olvasómon? Minden e-könyvolvasón olvasható a nálunk vásárolt e-könyv. 

Lehet nagyítani? Igen. Lehet változtatni a betűtípust és méretet. A letöltött e-könyveink ugyan olyanok mint a papírra nyomtatott könyvek.

 

390 Ft
Adatok
Cikkszám
17365